Turkish|  English|  Arabic
Kişisel Verilerin Korunması | Op. Dr. Bülent Türkyılmaz Kişisel Verilerin Korunması | Op. Dr. Bülent Türkyılmaz

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ, İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Dr. Bülent Türkyılmaz olarak “Valikonağı Cad. No:15 Serim Apt. D.1 34371 Nişantaşı/İstanbul” adresinde faaliyette bulunmaktayım. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem verdiğimizi ve sizlere ait her türlü kişisel verinin KVKK’na uygun bir şekilde kaydedildiğini ve saklandığını beyan ederiz.

 • Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Sizlere daha yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacıyla kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde etmekteyiz. Bu kapsamda, sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, aşağıda yer alan kişisel verileriniz, Dr. Bülent Türkyılmaz tarafından yine aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir.

Veriler: Adınız, soyadınız, TC. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC. kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,  ödeme ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz, tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz ile sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlamasına ilişkin verileriniz.

İşlenme Amaçları: Dr. Bülent Türkyılmaz tarafından elde edilen her türlü kişisel ve özel nitelikli verileriniz, kimliğinizin teyit edilmesi, randevu almanız halinde randevunuz hakkında haberdar edilmeniz, hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma, ilgili mevzuatlar uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, mesleki sorumluluk poliçeleri kapsamında ilgili sigorta şirketlerinin ve adli makamların paylaşım  taleplerinin yerine getirilmesi, her türlü soru ve şikayetlerinize ilişkin bilgi verebilmesi, suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, veri güvenliği kapsamında alınması gerekli teknik ve idari tedbirlerin sağlanması, ilgili mevzuat gereği saklama yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin arşivleme çalışmaları, tıbbî teşhis, tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla işlenebilecektir. 

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz fiziki arşivler, bilişim sistemleri ile dijital ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmış olmakla birlikte bu kapsamda dijital/fiziki ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlar için sınırlı sayıda çalışana erişim yetkisi verilmiştir. 

 • Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yasal düzenlemeler ve yukarıda açıklanan amaçlarla  KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvarlar, Sosyal Güvenlik Kurumu, faaliyetlerimizi yürütmek adına sözleşme ilişkisi kurarak hizmet aldığımız kuruluşlar ile diğer gerçek veya tüzel üçüncü kişiler, mahkemeler, adli makamlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, gerekli olması halinde yetki vermiş olduğumuz avukatlarımız ile danışmanlık aldığımız üçüncü kişi ve kurumlar ile paylaşılacaktır. Kişisel veya özel nitelikli verileriniz, ancak talebiniz halinde belirlemiş olduğunuz iletişim adresleri veya belirleyeceğiniz kişilerle fiziki olarak paylaşabilmektedir.

 • Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi, her türlü yazılı, sözlü ya da elektronik ortam aracılığıyla yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında toplamaktayız. Bu itibarla kişisel verilerinizi, iştigal konumuz dahilinde ancak bununla sınırlı olmamak üzere, faaliyetimizi yasal çerçevede icra edilebilmek, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi ifa edebilmek için toplamaktayız. KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmektedir. 

İşbu kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi; 

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 
 • Ayakta Teşhis, Tedavi Yapan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik,
 • Hasta Hakları Yönetmeliği,
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği,
 • İlgili sair mevzuat
 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Veri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.bulentturkyilmaz.com internet adresindeki ‘’Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu’’ doldurup imzalayarak ‘‘Valikonağı Cad. No:15 Serim Apt. D.1 34371 Nişantaşı/İstanbul’’ adresine şahsen başvuru yaparak veya başvuru formunda yer alan info@bulentturkyilmaz.com e-mail adresimize mail atarak iletebilirsiniz. En kısa sürede ve her hâlükârda en geç otuz gün içerisinde başvurunuzu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme 
 • https://sikayet.kvkk.gov.tr adresinde yer alan ‘KVKK Şikayet Modülü’ üzerinden bize ilişkin şikayetlerinizi Kurum’a iletme haklarına sahipsiniz.
[dt_sc_hr_invisible][dt_sc_clear]
[dt_sc_hr_invisible][dt_sc_clear]
 1. Telefon numaranızı yazınız biz sizi arayalım.
WhatsApp Bilgi